top of page

Trajnostna naravnanost

Za razvoj gastronomskega turizma ima destinacija velike potenciale in odične pogoje v različnosti naravnega okolja, prehranski dediščini ter bogatih lokalnih in regionalnih prehranski kulturi. Mir, tišina, čist zrak in voda, lepa krajina, ohranjena narava, lokalna ponudba z zeleno zgodbo, prijazni domačini, narečja, šege in navade, se kažejo tudi skozi odlično gastronomijo hise Murko, ki želi ohraniti vse prvobitno in se še bolj aktivno povezati z vsemi lokalnimi deležniki, v želji ohraniti to dediščino Slovenije za naše zanamce.

Zelena zaveza

Trajnostni vidik razvoja kulinaričnega turizma pogojuje razumno rabo vseh naravnih in družbenih virov, ki sodelujejo pri njegovem konceptu. Verjamemo, da bomo skupaj z vami, z mislijo in delovanjem vsakega od nas, prispevali kot velika družina Murko k trajnostnemu razvoju Slovenije.

Tudi v prihodnje bomo usmerjeni v:

  • Avtentičnost: uživali boste v sezonskih jedeh lokalnega izvora

  • Učinkovitost: skrbeli bomo, da bo pot od vil do vilic najkrajša

  • Usmerjenost k naravi: pri nas boste vedno dobili kozarec sveže pitne vode iz pipe

  • Brez odpadkov: strmimo k izločitvi plastike in skrbno beležimo količine odpadkov

  • Neoporečni: pri nas boste vedno v vseh pogledih varni Green&safe

  • Odgovorni do okolja: z odgovorno rabo naravnih virov energije skrbimo za čim manjši ogljični odtis

  • Odgovorni do zaposlenih: ki so naše največje bogastvo in so del družine Murko

Pišite z nami LOKALNO ZELENO ZGODBO v veliki GLOBALNI ZGODBI GREEN KEY!

Sustainable development

For the development of gastronomic tourism, the destination has great potential and ideal conditions in the diversity of the natural environment, food heritage and rich local and regional food culture. Peace, quiet, clean air and water, beautiful landscape, preserved nature, local offer with a green story, friendly locals, dialects, customs and customs, are also shown through the excellent gastronomy of the Murko House, which wants to preserve everything original and connect even more actively with all local stakeholders, in the desire to preserve this heritage of Slovenia for our descendants.

Green commitment

The sustainable aspect of the development of culinary tourism requires the reasonable use of all natural and social resources involved in its concept. We believe that together with you, with the thoughts and actions of each of us, we will contribute as a big Murko family to the sustainable development of Slovenia.

In the future, we will also focus on:

Authenticity: you will enjoy seasonal dishes of local origin

Efficiency: we will make sure that the path from the forks to the forks is the shortest

Orientation to nature: with us you will always get a glass of fresh drinking water from the tap

No waste: we aim to eliminate plastic and carefully record the amount of waste

Impeccable: with us you will always be safe in all respects Green&safe

Responsible for the environment: by using natural energy sources responsibly, we ensure that the carbon footprint is as small as possible

Responsible to employees: who are our greatest asset and are part of the Murko family

Write a LOCAL GREEN STORY with us in the big GREEN KEY GLOBAL STORY!

bottom of page